Počet položek: 0 0,00 Kč

Reklamační řád

 

Prodávající Hana Kalábová IČ: 8456210939, se sídlem Jabkenice 200, 29445 Jabkenice,  (dále jen „prodávající“) vydává tento reklamační řád:

ÚVOD

1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený typ, tvar a velikost zboží přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník by před zakoupením zboží měl vzít v úvahu účel jeho užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění jeho plné užitné hodnoty a účelu užití.

2. Zákazník má právo, aby bylo zboží, které se stane předmětem koupě, před ním překontrolováno, zejména zdali má požadovanou jakost, užitné vlastnosti, plně odpovídá oprávněným požadavkům zákazníka. V případě, že zákazník při kontrole zboží zjistí jakékoliv vady tohoto zboží, měl by na tuto okolnost ihned upozornit pověřeného pracovníka.

3. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží, která jsou při jeho užívání obvyklá nebo na která byl prodávajícím upozorněn. Zvláště je nutné, aby zákazník dbal všech faktorů nepříznivě ovlivňujících plnou funkčnost a životnost zboží, jako např. nadměrná intenzita užívání zboží, užívání zboží k nevhodnému účelu nebo nevhodným způsobem apod.

4. Podmínkou pro zachování dobrých užitných vlastností zboží, jeho jakosti a užitné hodnoty je časté střídání a jeho pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prostřednictvím dokladu o zakoupení zboží, informačního letáku či infoetikety, dalších informačních materiálů a konkrétních doporučení svých pracovníků poskytuje společnost  svým zákazníkům dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

5. K zajištění řádné péče a údržby zboží jsou určeny různé přípravky a čisticí prostředky nabízené v prodejnách prodávajícího.

1. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1.1. Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely tohoto reklamačního řádu považován za Podnikatele. Za Podnikatele je považován také kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání.

1.2. Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku), je možno reklamovat. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.
1.3. Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.

1.4. Reklamované zboží musí být vyčištěné, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta.

1.5. Kupujícím, kteří jsou zároveň Podnikateli, nenáleží práva vyplývající z tohoto reklamačního řádu, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech.

1.6. Reklamace se nezvtahuje na:

- Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených na příbalovém letáku v návodu na údržbu a ošetřování.

- Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

- Mechanicky poškozenou obuv a její části.

 - Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.

- Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

- Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi.

- Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

2. MÍSTO A PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Reklamaci zboží lze uplatnit v kterékoli provozovně prodávajícího a to:

(i) osobně,

(ii) zasláním poštou, případně jiným přepravcem.

2.2. Při vyřizování reklamace zasláním je kupující povinen společně se zbožím odeslat vyplněný Reklamační list a prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

2.3. Nákup zboží prokazuje kupující prodejním dokladem nebo záručním listem.

2.4. Vadu, která je předmětem reklamace, musí kupující jednoznačně definovat nebo popsat do reklamačního protokolu.

2.5. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží a také podmínky stanovené v záručním listě nebo návodu na používání a nesmí porušit plomby, pokud je zboží plombováno. V případě nedodržení těchto podmínek nemůže být reklamace uznána.

2.6. Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla při převzetí kupujícím poskytnuta sleva z ceny zboží.

3. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

3.1. Prodávající při prodeji zboží kupujícímu odpovídá, že:

  1. zboží má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována prodávajícím (záruka za jakost není poskytována Podnikatelům);
  2. zboží je prosto vad a odpovídá příslušným normám.

3.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a vůči spotřebitelům také za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

3.3. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v záruční době v důsledku:

  1. opotřebení věci způsobeného jejím obvyklým užíváním;
  2. nesprávného uskladnění (teplota, vlhkost) či opracování;
  3. neodborné montáže nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, nesjednaných v kupní smlouvě;
  4. nesprávného užívání věci či neodborným zásahem či mechanickým poškozením věci;
  5. zanedbané či nesprávné údržby věci.

3.4. Pracovník reklamačního a informačního úseku rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tři pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

4. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Kupující s výjimkou Podnikatele je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

4.2. Pokud je však na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

4.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

4.4. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.5. Pojeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Toto ustanovení se neuplatní vůči Podnikatelům.

5. ODSTRANITELNÉ VADY

5.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2. V případě, že jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

6. NEODSTRANITELNÉ VADY

6.1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Jde-li o jiné neodstranitelné vady (které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady) a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. Vady potravin, ovoce a zeleniny se považují za neodstranitelné.

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není sjednána lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

7.2. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím sjednána lhůta k vyřízení reklamace, je kupující oprávněn reklamovanou věc vyzvednout vždy nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace.

7.3. Kupující je povinen vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace, popřípadě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána k vyřízení reklamace.

7.4. V případě, že kupující neposkytl prodávajícímu kontaktní údaje nebo je nesnadno dosažitelný a nepřevzal zpět zboží ani po uplynutí 6 měsíců po vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn prodat či s ohledem na úsporu nákladů zlikvidovat zboží i bez písemného vyrozumění kupujícího o zamýšleném prodeji zboží.

7.5. Prodávající je oprávněn použít část výnosu z prodeje zboží k úhradě účelně vynaložených nákladů spojených se skladováním či likvidací zboží a je povinen vydat zbylou část výnosu z prodeje zboží kupujícímu na základě jeho písemné žádosti.

8. UPOZORNĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO

8.1. Prodávající upozorňuje, že kupující může najít podrobnější úpravu uplatnění svých práv v občanském zákoníku.

8.2. Za vadu považujeme to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

8.3. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou; umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby, nebo bydliště fyzické osoby).

8.4. Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně; v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

8.5. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

8.6. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou.

8.7. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

8.8. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

8.9. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz 

Potřebujete poradit? Reklamační řád

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     více informací
Ohodnocení

barefoot asociace Podnikavá žena RUP

Přidejte se k nám

Děkujeme za důvěru
 

Novinky

Chcete být informováni o našich akcích? A navíc dostat slevu na první svůj nákup u nás?

  • Z odběru novinek se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. Naše zásady zpracování osobních údajů najdete zde
Copyright © www.barefoot-botky.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz